Yllätystarkastusten jatkaminen Kilpailu- ja kuluttajaviraston omissa tiloissa – varhaisia kokemuksia jatketusta tarkastuksesta

Johtava asiantuntija Riina Autio

Kilpailulain tarkastussäännöksiä täsmennettiin kesäkuussa 2019 niin, että KKV:lla on mahdollisuus jatkaa kilpailunrajoitusten selvittämiseksi tehtäviä yritystarkastuksia viraston omissa toimitiloissa. Lakimuutos sähköisen tarkastuksen tehostamiseksi vaikuttaa alustavien kokemusten perusteella tuottavan siltä odotettuja hyötyjä. Yritysten tiloissa tapahtuva tarkastuksen osuus on saatu minimoitua ja tutkinta-aineistoon päätyviä datamääriä rajattua merkittävästi pienemmiksi.

Lakimuutoksen taustalla työtapojen digitalisoituminen

Työskentelyn siirryttyä paperiarkistoista sähköiseen maailmaan ovat epäiltyjen kilpailurikkomusten tutkinta-aineistot kasvaneet samassa tahdissa kuin liiketoiminnan tukena käytetyn datan tallentaminen ja laajojen datamassojen hallinnointi on helpottunut ja muuttunut edullisemmaksi. Harvan yrityksen toiminnasta on enää mahdollista saada kattavaa kuvaa jokusen sinisen mapin pohjalta. Digitalisoitumisen ja kasvavien datamäärien vuoksi kilpailuviranomaisten ei enää ollut järkevää tutkia yllätystarkastuksilta kerättyä aineistoa kokonaisuudessaan yrityksen toimitiloissa, kuten kilpailulaissa edellytettiin ennen uudistusta.

Jatketun tarkastuksen mahdollistava lakimuutos tuli voimaan kesäkuussa 2019. Lakimuutoksen esitöissä todetaan:

“Sähköisen aineiston tarkastuksen jatkaminen Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimitiloissa tehostaisi viraston tarkastusmenettelyä ja mahdollistaisi laajojen data-aineistojen läpikäynnin tavalla, josta aiheutuu tarkastuksen kohteena olevalle elinkeinonharjoittajalle nykyistä vähemmän haittaa.”

Lakimuutoksen valmisteluvaiheessa lähes kaikilla muilla eurooppalaisilla kilpailuviranomaisilla oli jo oikeus jatkaa sähköistä tarkastusta omissa toimitiloissaan. Uudistusta valmisteltaessa kyettiinkin hyödyntämään komission ja muiden jäsenvaltioiden viranomaisten kokemuksia.

Muutoksen keskeisenä tavoitteena oli helpottaa kilpailurikkomuksesta epäillylle yritykselle väistämättä enemmän tai vähemmän hankalaa tutkintaa. Viranomaisen saapuminen yllätystarkastukselle ei liene yllätys toivotuimmasta päästä. Yrityksen on kuitenkin yleensä helpompi järjestää esimerkiksi asianajajansa seuraamaan aineiston läpikäyntiä virastolla kuin varata viranomaisen käyttöön tiloja ja vastuuhenkilöitä omista resursseistaan jopa usean viikon ajaksi. Myös viraston tarkastajille on usein helpompaa työskennellä tarkoitukseen suunnitelluissa tiloissa omine kassakaappeineen ja viraston omilla tietoliikenneyhteyksillä.

Nykyisin KKV:n tarkastuksilla oletetaan useimmissa tapauksissa, että yrityksen näkökulmasta helpoin tapa suorittaa tarkastus on käydä kohteen tiloissa paikantamassa keskeiset aineistot ja tehdä mahdollisuuksien mukaan väliaikaiset kopiot tarkemmin läpikäytävistä aineistokokonaisuuksista. Näitä keskeisiä aineistoja ovat esimerkiksi tarkastettavien henkilöiden sähköpostit, joiden varmuuskopiot voidaan tarvittaessa toimittaa myös suoraan yrityksen IT-palveluntarjoajalta virastolle. Väliaikaisten kopioiden läpikäynti ja valittujen tietosisältöjen kopioiminen varsinaiseen tutkinta-aineistoon tapahtuu viraston tiloissa.

Lakimuutoksessa huomioitiin myös tutkinnan kohteena olevan yrityksen oikeus olla läsnä myös viraston tiloissa suoritettavalla tarkastuksella.  Yritys saa itse edelleen päättää, haluaako se seurata tarkastajien toimintaa. Mikäli haluaa, voi tarkastusta seurata yrityksen nimeämä edustaja – esimerkiksi yrityksen vastuuhenkilö tai asianajaja.

Jatketut tarkastukset ovat tehostaneet tapausten tutkintaa

Ainakin aineistomäärien osalta jatkettu tarkastus vaikuttaisi saavuttaneen ja ylittäneenkin sille asetetut tavoitteet. Tähän mennessä suoritetuilta jatketuilta tarkastuksilta tutkinta-aineistoon valikoitunut keskimääräinen datamäärä yhdestä kohteesta on ollut murto-osan siitä, mitä lakimuutosta edeltäviltä tarkastuksilta. Myös tutkinta-aineistoon kopioitujen tiedostojen lukumäärä viittaa samaan suuntaan. Ero vaaditussa työmäärässä esimerkiksi aineiston puolin ja toisin vaativaksi koetussa julkisuusarviointivaiheessa on huomattava.

Tutkintojen kokonaiskeston osalta vaikutuksia ei vielä ole mahdollista arvioida. Näppituntumalta alustavat kokemukset viittaisivat siihen suuntaan, että tehokkaammin rajatun tutkinta-aineiston hintana olisi hiukan pidempi tarkastuksen kokonaiskesto, joskin kohdeyrityksessä vietetty aika on samalla lyhentynyt huomattavasti. Tapauksen tutkinta-aineiston tarkempi rajaaminen vaikuttaisi tehostavan myös tutkintaprosessia kokonaisuutena.

Tarkastuskäytäntöjä uudistetaan myös jatkossa

KKV kehittää tarkastustoimintaansa jatkuvasti. Tutkittavien aineistojen ja viestintätapojen muuttuessa työkalujen ja työskentelytapojen on seurattava muutoksessa mukana. Myös menettelytapoja on jo uudistettu ja päivitetään edelleen.

Yhtenä esimerkkinä muutoksista voidaan todeta, että ensimmäiset jatketut tarkastukset on tehty poikkeusaikaa edeltävässä maailmassa, jossa yrityksen edustajat istuivat samassa huoneessa kilpailuviranomaisten kanssa. Pandemia-aikana tarkastustoimintaa jatkettiin turvallisesti ulkomaisten kollegaviranomaisten aiemmin testaamalla “kahden huoneen mallilla”. Tällöin aineiston läpikäyntiä tekee virkamies yhdessä tarkoitukseen osoitetussa huoneessa, josta on jatkuva ääni- ja kuvayhteys toiseen. Tässä toisessa huoneessa tarkastuksen kohteen edustajat voivat seurata läpikäyntiä suoralla yhteydellä tarkastajan näytölle. Kamerayhteys mahdollistaa aineiston väliaikaisen kopion läpikäyntiin varattuun huoneeseen kulkevien virastolaisten valvomisen ja ääniyhteys myös reaaliaikaisen huomioiden esittämisen.

Toimintatavat siis kehittyvät jatkuvasti ja KKV arvioi saavutettuja tuloksia myös pidemmällä aikavälillä. Koetamme hakea kaikkien osapuolten näkökulmasta toimivimmat ratkaisut.