Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut kilpailuviranomaisten toimintaan Euroopassa?

Asiantuntija Anni-Pauliina Kurki

Koronavirus on viime kuukausina levinnyt lähes maailman joka kolkkaan. Tällä hetkellä se vaikuttaa jokaisen ihmisen elämään usealla eri tavalla. Luonnollisesti keskiössä on ihmisten terveys, mutta viruksella on lisäksi merkittäviä vaikutuksia maailmantalouteen. Myös kilpailuviranomaiset ovat joutuneet reagoimaan poikkeukselliseen tilanteeseen.

Maaliskuussa kansainvälinen terveysjärjestö WHO julisti viruksen pandemiaksi. Valtioiden toimilla viruksen leviämisen estämiseksi on tähän mennessä ollut merkittäviä vaikutuksia markkinoille kansainvälisesti. Valtioiden rajoja on suljettu ja ihmisten kanssakäyntiä pyritään rajoittamaan vain välttämättömään, jotta viruksen leviäminen saataisiin hallintaan. Toimet vaikuttavat myös kuluttajien käyttäytymiseen esimerkiksi tiettyjen tuotteiden kasvavana kysyntänä, jolloin tavarantoimittajat saattavat olla halukkaita turvautumaan poikkeuksellisiin toimiin välttämättömien toimitusten varmistamiseksi. Monella toimialalla onkin pyritty nyt sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Viruksen levitessä Euroopassa ja valittujen torjuntatapojen tiukentuessa ovat niin Euroopan unioni (EU) kuin yksittäiset valtiotkin ottaneet kantaa siihen, millaisia muutoksia virus ja siitä aiheutuva poikkeuksellinen tila tuovat kilpailuviranomaisten toimintaan ja kilpailuoikeuden soveltamiseen. KKV:n kilpailuvastuualue seuraa koronavirustilanteen vaikutuksia kilpailulain soveltamiseen muun muassa EU:n kilpailuviranomaisten verkostossa (European Competition Network, ECN).

Muutoksia yrityskauppavalvonnassa

Kilpailuviranomaistet ympäri Euroopan ovat pitkälti siirtyneet etätöihin ja useat viranomaiset ovat muistuttaneet yrityksiä esimerkiksi yrityskauppailmoituksia laatiessaan ottamaan yhteyttä puhelimitse ennen ilmoituksen jättämistä asioinnin sujuvoittamiseksi. Osa viranomaisista taas on suositellut ilmoitusten tekemistä vain välttämättömissä tilanteissa. Näin tiedottivat esimerkiksi Irlannin ja Itävallan kilpailuviranomaiset. Jotkin maat ovat myös suoraan varoittaneet käsittelyaikojen venymisestä tai ilmoittaneet katkoksesta määrä- ja käsittelyaikojen laskennassa. Tällaisia viestejä ovat lähettäneet esimerkiksi Tanskan, Ranskan, Itävallan sekä Espanjan kilpailuviranomaiset. Iso-Britannia taas ilmoitti tuomioistuinprosessien mahdollisesta pitkittymisestä kriisin aikana.

Myös Portugalin kilpailuviranomainen on huomioinut koronaviruspandemian ja ilmoittanut muuttaneensa sakotuskäytäntöä viimeaikaisen gun jumping -tilanteen yhteydessä. Tapauksessa yritys oli ryhtynyt yrityskaupan täytäntöönpanoon ennen viranomaisen hyväksyntää ja sille määrättiin sakkoja. Poikkeuksellisessa tilanteessa kilpailuviranomainen kuitenkin hyväksyi sakon maksamisen erissä, jotta terveydenhuoltosektorilla toimivan yrityksen toiminta ei vaarantuisi pandemiatilanteessa.

Kilpailijoiden välinen yhteistyö ja kilpailua rajoittavat toimet poikkeustilanteessa

Osa kilpailuviranomaisista on ilmoittanut, ettei tuotteiden saatavuuden kannalta välttämättömiin järjestelyihin tulla puuttumaan sellaisilla toimialoilla, joilla kysyntä on kasvanut merkittävästi ja joiden tuotteita voidaan pitää välttämättöminä erityisesti pandemian aikana. Näin on esimerkiksi Isossa-Britanniassa, jossa kilpailuviranomainen ilmoitti sallivansa vähittäiskauppojen yhteistyön kriittisten tuotteiden toimitusten takaamiseksi. Näin ollen esimerkiksi varastotietojen jakamiseen ei poikkeuksellisesti tulla puuttumaan kriisin aikana. Norjassa puolestaan sallittiin yhteistyö kuljetussektorilla kriittisten palvelujen turvaamiseksi. Esimerkiksi lentoyhtiöiden on siten mahdollista tehdä yhteistyötä muun muassa reittitarjonnan osalta, mikäli tämän katsotaan olevan tilanteessa tarpeen.

Kreikan kilpailuviranomainen taas muistutti poikkeuksista vertikaalisten sopimusten kilpailuoikeudelliseen arviointiin eritysehtojen täyttyessä. Poikkeuksiin mainitaan kuuluvan muun muassa maksimihinnan asettaminen hygieniatuotteille ja hintasuositukset ruoan jakelussa. Myös Islannissa kilpailuviranomainen tiedotti poikkeuksista, joiden piiriin kuuluvat muun muassa matkatoimistot sekä lääkkeiden maahantuojat ja jakelijat. Islannissa on paikallisen kilpailulain nojalla mahdollista hakea poikkeuslupaa toimille, jotka ilman poikkeamisperusteita olisivat lähtökohtaisesti kartellikiellon vastaisia. Poikkeustilanteessa Islannin kilpailuviranomainen lupaa antaa päätöksen tällaisessa asiassa 48 tunnissa.

Vaikka välttämättömät, normaalioloissa usein kiellettyinä pidetyt toimet eivät nyt poikkeusoloissa kilpailuviranomaisten aktiiviseen tutkintaan päädykään, tulevat kilpailuviranomaiset ympäri Eurooppaa valvomaan tilannetta tarkasti. Kilpailuviranomaisten yleinen linja on, että pandemian ja poikkeustilanteen hyödyntämistä ja avointen kilpailunrajoitusten käyttöönottoa ilman pandemiaan liittyvää välttämättömyyttä ei voida missään tapauksessa pitää hyväksyttävänä. Esimerkiksi Hollannin kilpailuviranomainen muistutti tiedotteessaan, ettei kriisiaika tarkoita, etteikö kilpailulainsäädännön noudattamista edelleen valvottaisi ja esimerkiksi määräävässä markkina-asemassa olevien toimijoiden pandemian aikaisiin kohtuuttomiin hinnankorotuksiin tultaisi puuttumaan. Samaa viestiä yritysten vastuusta ovat välittäneet esimerkiksi Kreikka, Latvia, Luxemburg ja Iso-Britannia. Puolassa taas on jo maaliskuun alussa jouduttu puuttumaan tukkukauppiaiden menettelyyn, jonka tarkoituksena oli nostaa tiettyjen tuotteiden, kuten hengityssuojainten hintoja sairaaloiden suojavarusteiden markkinoilla.

Komissiolta linjauksia

EU:n komissio ilmoitti maaliskuussa, että unionin kilpailuviranomaisten verkosto ei tule nykyisissä poikkeusoloissa puuttumaan väliaikaisiin ja välttämättömiin toimenpiteisiin, joiden avulla pyritään varmistamaan kriisiaikana välttämättömien tuotteiden saatavuus. Komissio katsoo, että nykytilanteessa on tärkeää, että olennaiset tuotteet ovat kuluttajien saatavilla kilpailukykyiseen hintaan. Jakaakseen ohjeistusta ja tietoa kriisitilanteessa komissio on myös avannut sähköpostiosoitteen, josta yritykset voivat tiedustella onko suunnitteilla oleva toiminta linjassa komission ohjeistuksen kanssa. Yrityskauppojen osalta myös komissio on pyytänyt yrityskauppailmoitusten tekijöitä harkitsemaan, onko yrityskaupan ilmoittaminen välttämätöntä kriisiaikana. Lisäksi komissio kehottaa yrityksiä toimittamaan yrityskauppailmoitukset kriisin aikana ensisijaisesti sähköisesti ja on julkaissut tätä koskien ohjeistusta sivuillaan.

Myös kilpailukomissaari Margrethe Vestager painotti maaliskuun lopulla, etteivät yritykset voi pyrkiä hyötymään kriisiajoista. Vestagerin mukaan yritykset eivät voi suojautua pandemian taakse ja perustella kilpailuoikeuden vastaista toimintaansa tällä, vaan esimerkiksi kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön tullaan suhtautumaan edelleen vakavasti.

8. huhtikuuta komissio julkaisi väliaikaisen puitetiedonannon koskien yritysten välistä rajoitettua yhteistyötä kriittisten terveydenhuoltoalan tarvikkeiden ja lääkkeiden saannin turvaamiseksi epidemian aikana. Komission mukaan tarkoituksena on ohjeistaa yrityksiä, jotka haluavat poikkeustilanteessa tilapäisesti tehdä yhteistyötä ja koordinoida toimintaansa. Tiedonannon tarkoituksena on selventää komission arviointia ja priorisointia pandemian aikana sekä esitellä komission mahdollisuus oman harkintansa mukaan antaa yritysten välttämättömien tuotteiden saatavuuden varmistamiseksi suunnatuille projekteille ad hoc -neuvontaa (”comfort letter”). Tarkoituksena on vahvistaa oikeusvarmuutta poikkeusoloissa. Menettelyä myös käytettiin heti ensimmäisen kerran.

Miten KKV ottaa pandemian huomioon toiminnassaan?

Myös Kilpailu- ja kuluttajavirastossa on poikkeusoloissa siirrytty etätyöskentelyyn. Kilpailuoikeuden soveltamisen suhteen KKV seuraa EU:n omaksumaa linjaa, mikä tarkoittaa sitä, ettei KKV puutu kriisiaikana toimenpiteisiin, joita voidaan pitää välttämättöminä tuotteiden riittävän saatavuuden turvaamiseksi. Virastoon voi olla yhteydessä ohjeistuksen saamiseksi asiassa. Aiheesta kerrotaan tarkemmin 23.3. julkaistussa tiedotteessa sekä 9.4. julkaistussa tiedotteessa koskien komission puitetiedoksiantoja. Yrityskauppailmoitusten osalta ilmoituksen jättämistä suunnittelevia yrityksiä kehotetaan olemaan yhteydessä viraston yrityskauppavalvontaan.