Taksimarkkinat uudessa tilanteessa

Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen

Taksiala koki historiansa suurimman muutoksen kesällä, kun taksimarkkinat avautuivat kilpailulle ja käytännössä raskaasti säännelty toimiala siirtyi kertaheitolla melko vapaaseen markkinaehtoiseen järjestelmään. Uusia toimilupia on haettu ahkerasti, ja markkinoille on tullut uudenlaisia liiketoimintamalleja. Toisaalta monet yrittäjät ovat huolissaan toiminnan edellytyksistä jatkossa.

Uusi tilanne on tarkoittanut myös uuden opettelua kuluttajille. Aikaisemmin taksimatkan hinnoittelu on perustunut säänneltyyn enimmäishintaan. Nyt eri takseilla on eri hinnat, ja taksiyritykset voivat tarjota esimerkiksi aikaan, matkan pituuteen tai vyöhykemalliin perustuvaa hinnoittelua. Kuluttajan onkin oltava valppaana ja varmistettava hinnoitteluperuste ennen kyydin ottamista. KKV:n kotisivuilta löytyy tietoa uudessa tilanteessa toimimisesta sekä kuluttajille että alan yrittäjille.

KKV turvaa tervettä ja toimivaa kilpailua taksimarkkinoilla

Sääntelymuutos on muuttanut myös kilpailuviranomaisen roolia ja tehtäviä alalla. Sääntely ei enää estä kilpailua taksimarkkinoilla, eikä kilpailua saa estää myöskään elinkeinonharjoittajien muodostamilla kilpailunrajoituksilla.

Markkinoiden vapauduttua taksimarkkinoiden kilpailuvalvonta on osa KKV:n keskeistä tehtävää, terveen ja toimivan kilpailun turvaamista. Jatkossa virasto tulee osaltaan varmistamaan, ettei kilpailunrajoituksilla estetä markkinoiden toimimista kuluttajan eduksi.

Kilpailunrajoituksiin puuttuminen on jälkikäteistä arviointia. KKV ei voi toimivaltansa rajoissa antaa etukäteistä hyväksyntää yritysten menettelyille, esimerkiksi suunnitteilla olevalle yrittäjien väliselle sopimukselle tai määräävässä asemassa olevan yrityksen uudelle liiketoimintastrategialle. Yleensä vakavimmissa kilpailunrajoituksissa, kuten kartelleissa, elinkeinonharjoittajien toiminnan tarkoituksena on kilpailun poistaminen tai vähentäminen. Tällaisissa tilanteissa yritykset ovat yleensä tietoisia menettelyn ongelmallisuudesta.

Taksimarkkinoiden kilpailuongelmia selvitetään

KKV tulee kilpailuvalvonnassaan priorisoimaan erityisesti vakavimpien kilpailunrajoitusten tutkintaa, sillä ne ovat hyvin haitallisia viime kädessä kuluttajille ja kansantaloudelle.

Taksimarkkinoilla lähtökohtaisesti haitallisimpia kilpailunrajoituksia ovat tarkoitukseltaan kilpailua rajoittavat menettelyt, kuten autoilijoiden tai välityskeskusten hinta- tai markkinoidenjakokartellit, sekä sellaiset järjestelyt, joiden tarkoituksena on estää alan avautumista.

KKV on kerännyt tietoja taksiyrittäjiltä markkinoilla mahdollisesti esiintyvistä kilpailunrajoituksista ja on myös lähettänyt syyskuussa sähköpostitse lähes 6 000 taksiyrittäjille kyselyn kartoittaakseen taksimarkkinoiden toimivuutta. Aineiston läpikäyminen on vielä kesken, mutta alustavien havaintojen perusteella tilausvälityskeskusten piirissä saattaa olla kilpailun kannalta ongelmallisia piirteitä. Virasto tulee alkuvuodesta 2019 päättämään, mihin menettelyihin mahdollista tutkintaa kohdistetaan.

Eri toimialoilla, myös taksimarkkinoilla, nähdään paljon sellaisiakin yritysten toimintatapoja, joilla on sekä kilpailua rajoittavia että tehokkuutta lisääviä ja kuluttajaa hyödyttäviä vaikutuksia. Kilpailulain tarkoituksena ei ole estää markkinoiden toimivuutta ja kuluttajien asemaa parantavia menettelyjä. Virasto on antanut ja antaa jatkossakin neuvontaa alan toimijoille kilpailulainsäädännön sisällöstä ja soveltamisesta sekä siitä, mitä asioita palvelujen toteuttamisessa on kilpailulain näkökulmasta syytä ottaa huomioon.

KKV on päivittänyt taksialan toimijoille antamaansa ohjeistusta

KKV julkaisi ennen markkinoiden avautumista verkkosivuillaan yhteenvedon kilpailuvalvonnan painopisteistä taksimarkkinoilla. Taksialaan liittyvien selvitystensä sekä taksialan toimijoilta saamiensa tietojen perusteella KKV on katsonut tarpeelliseksi täsmentää ohjeistustaan enimmäishinnan asettamisen sekä ajovuoroista sopimisen osalta.

Enimmäishinnan asettaminen on hintayhteistyötä, joka on yleensä kiellettyä kilpailijoiden kesken. KKV on aikaisemmin taksialalle antamassaan neuvonnassa katsonut, että kuluttajat saattavat hyötyä yhteisesti sovituista enimmäishinnoista esimerkiksi puhelimitse tai sovelluksen välityksellä taksia tilattaessa. Kuluttajille saattaa kuitenkin syntyä perusteltu odotus siitä, että enimmäishinta soveltuu kaikkiin samalla tavaramerkillä tarjottuihin kyyteihin.

Virasto katsookin, että enimmäishinnoittelusta mahdollisesti saatava kuluttajahyöty edellyttää lähtökohtaisesti, että enimmäishintaa sovelletaan kaikkiin samalla tavaramerkillä tarjottuihin kyyteihin.

KKV:n saamien tietojen mukaan taksialalla keskenään kilpailevat autoilijat sopivat edelleen ajovuoroista. Kyseessä on lähtökohtaisesti markkinoita jakava kartelli. Tästä johtuen KKV on tarkentanut ohjeistustaan painottamaan enemmän ajovuoroista sopimisen haitallisuutta.

Tarkempaa tietoa KKV:n tekemistä päivityksistä löytyy alla olevista linkeistä. Virasto seuraa markkinoiden kehittymistä ja tulee myös jatkossa päivittämään ohjeistustaan tarpeen mukaan.

Lue lisää:

Kilpailuvalvonnan painopisteet taksimarkkinoilla. KKV:n verkkosivut.

Muistio taksialan kilpailuvalvonnan painopisteistä 1.2.2019. KKV:n verkkosivut.

KKV päivitti taksialalle antaamaansa ohjeistusta. KKV:n tiedote 1.2.2019.