Julkisten hankintojen valvontatehtävä osoittautunut tarpeelliseksi

Tutkimuspäällikkö Maarit Taurula

KKV sai vuoden 2017 alussa toimivallan valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. Jokainen, joka katsoo hankintayksikön menetelleen hankintalainsäädännön vastaisesti, voi tehdä KKV:lle toimenpidepyynnön, minkä lisäksi virasto voi käynnistää tutkinnan myös oma-aloitteisesti.

Viraston hankintavalvontatiimiin on palkattu viisi työntekijää. KKV:ssa on lisäksi parhaillaan käynnissä rekrytointiprosessi, jonka tuloksena hankintojen valvontaan on tavoitteena löytää vielä neljä uutta hankintaosaajaa.

Hankintavalvonnan tarkoituksena on varmistaa yleisen edun sekä julkisten varojen käytön tehokkuuden kannalta keskeisten periaatteiden, kuten avoimuuden ja syrjimättömyyden toteutuminen hankinnoissa. KKV keskittyy hankintojen valvonnassa ensisijaisesti laittomien suorahankintojen ja niihin rinnastuvien karkeasti virheellisten tai syrjivien hankintamenettelyjen valvontaan. Laittomien suorahankintojen tapauksessa KKV voi kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien ja eräiden muiden suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Muiden havaitsemiensa lainvastaisten menettelyjen johdosta KKV voi antaa hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. KKV:n valvonta ei korvaa säännönmukaista muutoksenhakumenettelyä, eikä KKV:lle annetun valvontatoimivallan tarkoituksena ole, että KKV hakisi muutosta hankintamenettelyissä tapahtuneisiin virheisiin tarjoajien tai muiden asianosaisten puolesta.

KKV kohdistaa valvontansa erityisesti taloudellisesti tai periaatteellisesti merkittäviin lainvastaisuuksiin. On tärkeää saada aikaan hallinto- ja oikeuskäytäntöä, joka ehkäisisi ennakolta rikkomuksia ja laiminlyöntejä. Sen sijaan KKV:n hankintavalvonnan keskiöön eivät kuulu vähäiset muotovirheet, joilla on vain rajallinen vaikutus kilpailutuksen lopputulokseen.

Hankintojen valvonnan osoittaminen itsenäisen viranomaisen tehtäväksi on osoittautunut tarpeelliseksi, sillä KKV on jo valvontatoimintansa alkutaipaleella havainnut epäkohtia hankintamenettelyissä. KKV:n ensimmäisessä hankintavalvonnan päätöksessä virasto kiinnitti Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän (Soite) huomion hankintalain tavoitteiden ja periaatteiden toteutumiseen hankintamenettelyssä. Soiten etälääketieteellisten vastuulääkäripalveluiden kilpailutuksesta julkaistu hankintailmoitus suosi KKV:n arvion mukaan käytännössä yhtä markkinoilla toimivaa palveluntuottajaa ja sulki pois muut potentiaaliset tarjoajat.

KKV otti päätöksen tehdessään huomioon, että oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu hankintayksiköillä olevan harkintavaltaa määritellä tarjouspyynnössä hankinnan kohde sekä kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet. Markkinaoikeus on hyvin harvoin puuttunut vertailuperusteiden asettamiseen sillä perusteella, että vain yksi toimija voi täyttää jonkin tarjouspyynnössä korostetun ominaisuuden. Markkinaoikeuden tavoin myös KKV katsoo, että hankintayksiköillä tulee olla laaja harkintavalta sen suhteen, miten hankinta toteutetaan ja miten vertailuperusteet asetetaan. Laadukkaisiin hankintoihin tulee pyrkiä ja hankintayksikölle aidosti lisäarvoa tuovasta laadusta kannattaakin joskus maksaa ylimääräistä. KKV:n arvion mukaan Soiten tapauksessa tätä harkintavaltaa ei kuitenkaan käytetty veronmaksajien edun mukaisesti, sillä kilpailutus oli omiaan suosimaan yhtä yritystä tavalla, joka ei mahdollistanut todellista kilpailua markkinatoimijoiden välille. KKV katsoi, että hankintayksikön olisi tullut vertailuperusteita asettaessaan kohdella hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättömästi, palveluiden laatua kuitenkaan vaarantamatta.

KKV selvittää parhaillaan sekä toimenpidepyyntöjen pohjalta että oma-aloitteisesti useiden tämän vuoden puolella käynnistettyjen hankintamenettelyjen lainmukaisuutta. Oma-aloitteinen hankintapäätösten seuranta on osoittautumassa tärkeäksi KKV:n tietolähteeksi johtuen myös siitä, että toimenpidepyyntöjä on tähän mennessä saapunut jonkin verran vähemmän kuin KKV etukäteen oli arvioinut.

KKV kannustaakin yrityksiä ja kansalaisia ottamaan virastoon yhteyttä matalalla kynnyksellä, jos laittomia suorahankintoja tai muita epäiltyjä lainvastaisuuksia hankintamenettelyissä ilmenee. On kaikkien yhteinen etu, että hankintamenettelyt toteutetaan avoimesti, syrjimättömästi ja julkisia varoja tehokkaasti käyttäen.