Hallintarekisteröinti poistaisi monopolin

 Johtaja Kirsi Leivo ja erikoistutkija Pirjo Aspinen

Kirjoitus on alun perin julkaistu Helsingin Sanomien Mielipide-sivuilla 17.10.2015.

Valtiovarainministeriö on ilmoittanut valmistelevansa hallituksen esitystä, jolla arvopaperien säilytys avataan kilpailulle sallimalla hallintarekisteröinti suomalaisille sijoittajille. Uudistusta koskevassa keskustelussa ovat olleet vahvasti esillä omistusten avoimuuteen liittyvät kysymykset. Huomiota ei ole kiinnitetty siihen, miksi uudistus on tärkeä suomalaisten yritysten kilpailukyvylle.

Toisin kuin lähes kaikissa muissa EU-maissa Suomessa arvopaperien hallintarekisteröinti ei ole sallittua kotimaisille sijoittajille, vaan voimassa on niin sanottu suoran omistuksen pakko. Malli on johtanut yhden ulkomaisessa omistuksessa olevan monikansallisen toimijan monopoliin Suomen arvopaperien säilytysmarkkinoilla. Kilpailun avaaminen alentaisi merkittävästi suomalaisten sijoittajien, säilyttäjien ja liikkeeseenlaskijoiden kustannuksia saattaen nämä samalle viivalle ulkomaisten toimijoiden kanssa.

Suoran omistuksen pakko on tehnyt suomalaiset yritykset riippuvaisiksi monopolin tarjoamista hinnoista ja palveluista, jos ne haluavat laskea liikkeeseen osakkeitaan Suomessa suomalaisille sijoittajille. Monopolihinnoittelun vuoksi suomalaisten sijoittajien on myös ulkomaisia sijoittajia kalliimpaa sijoittaa suomalaisiin pörssiosakkeisiin. Hallintarekisteröinnin salliminen olisikin näistä syistä omiaan edistämään suomalaisten yhtiöiden rahoituksen hankintaa arvopaperipörssin välityksellä. Pääomamarkkinoiden toimivuus luo osaltaan edellytyksiä talouskasvulle ja uusille työpaikoille.

Harmaan talouden torjunta on keskeinen yhteiskunnallinen tavoite. Puuttuminen hallintarekisteröintiin liittyviin veronkierto-ongelmiin edellyttää kansainvälisiä ratkaisuja. Hallintarekisteröinnin kieltäminen ainoastaan suomalaisilta sijoittajilta vain suomalaisten pörssiomistusten osalta ei estä verojen kiertämistä. Jo nykyään suomalaisella sijoittajalla on mahdollisuus avata säilytystili ulkomailla osakeomistuksen piilottamiseksi. Uudistuksen myötäkin suomalaisten pörssiosakeomistusten avoimuus olisi hyvin korkealla tasolla verrattuna muuhun sijoitustoimintaan. Veronkierron torjumiseen liittyvät väitetyt hyödyt eivät ole suhteessa niihin haittoihin, joita riippuvuus monopolista aiheuttaa suomalaisten yritysten kilpailukyvylle.